"

PERSONVERNERKLÆRING

Innledning 

I denne personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan Hulténs I Sverige AB med organisasjonsnummer 556920–4836 (under kalt «Hulténs» og referert til som «vi», «vår», «oss») behandler Personopplysninger. Henvisninger til «du», «deg», «din» refererer til den registrerte hvis personopplysninger vi behandler. 

Her har vi samlet informasjon om blant annet hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor behandlingen skjer og hvor personopplysningene lagres. Vi beskriver også hvem personopplysninger kan deles med, hvilke rettigheter de registrerte har i henhold til GDPR og annen informasjon om vår behandling av personopplysninger. Denne personvernerklæringen dekker alle typer personopplysninger, både i strukturerte og ustrukturerte data. 

Din personlige integritet er veldig viktig for oss, og vi behandler alle personopplysninger som vi får tilgang til med forsiktighet og deler ikke personopplysningene med uautoriserte personer. All vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med GDPR (og SCC der det er aktuelt).  

Vi gjennomgår innholdet i denne personvernerklæringen minst én gang i året og etter behov, for å sikre at informasjonen er korrekt og oppdatert. Den nyeste versjonen publiseres alltid på nettsiden. 

 

Definisjoner 

Følgende begreper skal ha betydningene nevnt nedenfor, både når de uttrykkes i flertall og entall: 

Nettsiden: www.hultens.no 

Kunde: En person som bestiller Produkter fra Hulténs. 

Produkter: Produktene som til enhver tid selges av Hulténs. 

Produktside: En side på nettsiden som er relatert til et produkt, med informasjon om for eksempel produktets pris, produktbeskrivelse, lagerstatus, leveringstid m.m. 

Betalingsleverandør: En aktør som blant annet behandler betalinger fra Kunder eller utfører fakturering på Hulténs regning. 

Personopplysninger: Alle data som, direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre data, kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk levende person, er personopplysninger i følge GDPR. Vanlige eksempler på personopplysninger er: navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse, bruker-ID, kontonummer, registreringsnummer på kjøretøy, IP-adresse m.m. 

Registrert: Den fysiske personen som kan bli identifisert gjennom personopplysningene. 

Behandling: Behandling av personopplysninger kan skje på ulike måter. Alt som skjer med personopplysninger, automatisert eller på annen måte, er en form for behandling. Behandling kan skje gjennom én enkelt handling eller ved å kombinere ulike handlinger. Eksempler på vanlig behandling av personopplysninger er lagring, sletting, deling, lasting, registrering, kopiering, innsamling, organisering, bruk, justering, destruksjon m.m. 

Behandlingsansvarlig: I henhold til GDPR er personen som bestemmer formålet med en viss behandling av personopplysninger og hvordan behandlingen skal finne sted, å anse som behandlingsansvarlig. Fysiske personer, juridiske personer, myndigheter, institusjoner eller andre organer kan være behandlingsansvarlige. 

Databehandler: I følge GDPR er den som behandler personopplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig, i henhold til behandlingsansvarliges instruksjoner, å anse som databehandler. 

Tredjepart: Tredjepart betyr noen andre enn den behandlingsansvarlige (og de personer som er autorisert til å behandle personopplysningene), datasubjektet eller databehandleren (og de personer som er autorisert til å behandle personopplysningene). Tredjepart kan være en juridisk person eller en fysisk person, institusjon, myndighet eller et annet organ. 

GDPR: Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av den 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger, om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF (Generell forordning om databeskyttelse). 

SCC: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/914 av 4. juni 2021 om standard kontraktsklausuler for overføring av personopplysninger til tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679, eller nyere oppdatert versjon. 

Eventuelle andre GDPR-relaterte begreper som ikke defineres her, skal ha samme betydning i denne personvernerklæringen som angitt i artikkel 4 i GDPR. 

 

Behandlingsansvarlig 

Hulténs er Behandlingsansvarlig for all behandling av Personopplysninger som utføres av oss eller på vegne av oss, i den grad vi bestemmer virkemiddel og formål for Behandlingen (i henhold til prinsippet om ansvarlighet).  

For eksempel opptrer Hulténs i egenskap av behandlingsansvarlig når vi registrerer deg som kunde i de interne systemene som vi bruker innenfor rammen av virksomheten, eller når Hulténs håndterer personopplysningene dine for å oppfylle forpliktelsene i henhold til kjøpsavtalen, som for eksempel å levere de bestilte produktene til deg.  

Vår behandliiong av personopplysninger skjer i henhold til GDPR (og SCC der det er aktuelt) samt de grunnleggende databeskyttelsesprinsippene.   

 

Hvordan vi får tilgang til personopplysninger som vi behandler 

Den vanligste måten vi mottar personopplysningene dine på, er når du:  

  1. inngår en avtale med oss (for eksempel en kjøpsavtale m.m), 
  1. kontakter oss, eller 
  1. registrerer deg for å motta nyhetsbrev fra oss. 

 

Kategorier av personopplysninger som vi behandler 

I samsvar med prinsippet om dataminimering, behandler vi bare personopplysninger som er adekvate, nødvendige og relevante for å oppfylle formålene de ble samlet inn for.  

Vi behandler primært kategoriene av personopplysninger som er oppført nedenfor, som vi kan få tilgang til når du kontakter oss, inngår en avtale med oss eller bruker/besøker nettsiden vår: 

  • Identifikasjonsopplysninger fornavn, etternavn, personnummer eller tilsvarende. 
  • Kontaktopplysninger: telefonnummer, e-postadresse, adresse, bruker-ID til sosiale medier.  
  • Andre personopplysninger: eventuelt andre personopplysninger som er gitt til oss, for eksempel de som er inkludert i en melding som sendes til oss. 

 

Formål og juridisk grunnlag for behandling av personopplysningene 

I samsvar med prinsippet om formålsbegrensning, behandler vi bare personopplysninger for spesifikke, eksplisitte og legitime formål. I tillegg må hver behandling ha et lovlig grunnlag for behandlingen, også omtalt som «behandlingsgrunnlag», i samsvar med bestemmelsene i GDPR.  

Vi behandler primært personopplysninger med støtte i en av følgene juridiske begrunnelser: Avtale, Samtykke, Intresseavveining eller Juridisk forpliktelse.  

I noen tilfeller er det valgfritt for deg å oppgi personopplysningene dine til oss. Men dersom du for eksempel ikke sender inn personopplysningene dine, kan det hende at vi ikke kan gi den forespurte støtten eller håndtere saken.  

Du kan også måtte oppgi personopplysningene dine for å kunne inngå en avtale med oss, få produktene du har bestilt levert til deg eller for at vi skal kunne oppfylle juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser. Med mindre annet er oppgitt, vil du ikke lide noen negative juridiske konsekvenser dersom du ikke sender inn personopplysningene dine til oss. 

Der behandlingen av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykket før samtykket trekkes tilbake. 

Når en behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av interesseavveining som juridisk begrunnelse, er vår vurdering at behandlingen ikke utgjør en krenkelse av din rett til privatliv og integritet. Dette har vi kommet fram til, etter å ha gjort en avveining mellom på den ene siden hva den aktuelle behandlingen betyr for dine interesser og retten til privatliv, og på den annen side vår berettigede interesse i den aktuelle behandlingen. Vi behandler imidlertid aldri sensitive personopplysninger med grunnlag i interesseavveining som juridisk begrunnelse.  

Nedenfor kan du lese mer om juridisk begrunnelse og formål med behandlingen av personopplysningene. 

  1. Når du besøker nettsiden:  

Nettsiden bruker cookies. Vi kan få informasjon om din bruk av nettsiden via blant annet nettanalyse- og/eller trafikkmåling av leverandører gjennom cookies, dersom du samtykker til det. Bruken av ikke-nødvendige cookies skjer bare dersom du gir ditt samtykke til det. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du har gitt (uten at dette påvirker lovligheten av behandlingen som er utført med grunnlag i samtykket før det ble trukket tilbake. Dessuten kan du administrere lagring av informasjonskapsler selv via nettleserinnstillingene. Juridisk begrunnelse for behandlingen: Samtykke 

Du kan lese mer informasjon om hvordan vi bruker cookies på Nettsiden i vår cookiepolicy: LENKE 

 

  1. Når vi får kontakt via e-post, telefon, sosiale medier eller kontaktskjemaer: 

Vi kan kontakte deg, og du kan kontakte oss, via e-post, telefon eller sosiale medier, og i slike tilfeller vil vi ha tilgang til personopplysningene dine som angitt i forbindelse med slik kontakt. Vi kan for eksempel få tilgang til følgende personopplysninger: fornavn, etternavn, telefonnummer, e-postadresse, bruker-ID fra sosiale medier (om aktuelt), meldingsinnhold og andre opplysninger som du gir oss.  

Etter vår vurdering har både vi og du en legitim interesse i at personopplysningene behandles, slik at vi kan vite hvem vi snakker med, og holde kontakten om saken.  

Vår vurdering er også at behandlingen er nødvendig for et formål knyttet til en legitim interesse, og at din interesse i å beskytte dine personopplysninger ikke veier tyngre, og at den aktuelle behandlingen ikke krenker dine grunnleggende rettigheter og friheter.  

Det er frivillig å oppgi personopplysningene til oss, noe som betyr at det ikke er et lovbestemt eller avtalemessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en avtale med oss, og du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysningene, men de mulige konsekvensene av å ikke oppgi slike opplysninger er at vi ikke vil kunne håndtere saken.  

Juridisk grunnlag for ovennevnte behandling: Interesseavveining. 

Du kan også kontakte oss ved å sende en melding til oss via kontaktskjemaet på nettsiden. Da får vi tilgang til følgende personopplysninger som tilhører deg: fornavn, etternavn, telefonnummer, e-postadresse, og de opplysninger som du inkluderer i meldingen/fritekstfeltet. Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss. Før meldingen sendes til oss, gir du ditt aktive samtykke til at vår Behandling av Personopplysningene dine skal skje i samsvar med ovenstående, ved å merke av i en avkrysningsrute for godkjenning. Juridisk grunnlag for behandlingen: Samtykke. 

 

  1. Når du fullfører et kjøp via Nettsiden: 

Når du kjøper produkter via nettsiden, får vi tilgang til personopplysningene dine som du gir i forbindelse med kjøpsprosessen. Vi behandler personopplysninger som tilhører deg, for å kunne oppfylle kjøpsavtalen angående bestilling av produkter. Dersom kunden er en bedriftskunde, behandler vi personopplysninger som tilhører bedriftskundens representant/fullmektig. Juridisk grunnlag for behandlingen: